Decyzja Wójta Gminy - przedłużenie

Michałowice, dnia 24.09.2008 r.

Decyzja Nr 1040/08

Na podstawie art. 155 k.p.a. Wójt Gminy Michałowice zmienia za zgodą stron decyzję własną nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Komitetowi Organizacyjnemu realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej" z siedzibą w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie, na prowadzenie w dniach od 01.02.2008 r. do 01.09.2008 r. na terenie Gminy Michałowice, zbiórki publicznej na ten cel w następujący sposób:
Punkt 1 sentencji otrzymuje brzmienie:
"Zezwala Komitetowi Organizacyjnemu realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej" z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie na prowadzenie w dniach od 01.02.2008 do 31.12.2009, na terenie Gminy Michałowice zbiórki publicznej w formie:
  a) dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla przedmiotowej zbiórki publicznej oraz sprzedaży cegiełek wartościowych;

Uzasadnienie

Komitet Organizacyjny realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej" w Komorowie zwrócił się do Wójta Gminy Michałowice z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zbiórki do dnia 31.12.2009 r. Zmianie decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne, a za zmianą przemawia interes społeczny. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Komitet Organizacyjny Realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej"
2. a/a

Do wiadomości:
Komisariat Policji w Regułach z siedzibą w Michałowicach


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft