Decyzja Wójta Gminy

Michałowice, dnia 02.01.2008

Decyzja Nr 2/2008

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4, art. 6 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22, poz. 162 ze zm.) i  par. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. nr 199, poz. 1947 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 200 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Komitetu Organizacyjnego realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej" z siedzibą w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie

Wójt Gminy Michałowice

 1. Zezwala Komitetowi Organizacyjnemu realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej" z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie na prowadzenie w dniach od 01.02.2008 do 01.09.2008, na terenie Gminy Michałowice zbiórki publicznej w formie:
    a) dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla przedmiotowej zbiórki publicznej oraz sprzedaży cegiełek wartościowych;
 2. Środki pochodzące ze zbiórki będą w całości przeznaczone wyłącznie na realizację "Ławeczki Marii Dąbrowskiej"
 3. Wydający zezwolenia ma prawo kontroli przeprowadzonej zbiórki publicznej w zakresie:
    a) zgodności prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem
    b) przestrzegania warunków i sposobów przeprowadzania zbiórki publicznej
    c) ochrony bezpieczeństwa powszechnego, porządku publicznego, dóbr pozyskanych z ofiarności publicznej oraz dóbr osobistych obywateli
    d) sposobu zużytkowania zebranych ofiar
 4. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar należy podać do wiadomości organu wydającego zezwolenie oraz ogłosić go w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar Gminy Michałowice
 5. Pozwolenie może być cofnięte w każdym czasie jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami o zbiórkach publicznych, lub w przypadku ujawnienia, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo w przypadku stwierdzenia, że ofiary uzyskane ze zbiórki nie są przeznaczane na właściwy cel
 6. Przy realizacji zbiórki należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22, poz. 162 ze zm.) i  par. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. nr 199, poz. 1947 ze zm.)

 

Na podstawie art. 107 par. 4 kpa ostąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całosci żądanie strony.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki należy złożyć najpóźniej w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- dane dotyczące zebranych środków
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki
- dokładny podział dochodu ze zbiórki

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Komitet Organizacyjny Realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej"
2. a/a

Do wiadomości:
Komisariat Policji w Regułach z siedzibą w Michałowicach

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) za wydanie zezwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł.


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft